Skip to Content

Svetainės naudojimo sąlygos

Atsižvelgiant į technines naujoves ir pokyčius atitinkamoje teisinėje sistemoje žemiau pateikiamas svetainės naudojimo sąlygas  gali prireikti laikas nuo laiko keisti. Todėl mes prašome vartotojo peržiūrėti šias Naudojimo sąlygas prieš kiekvieną vizitą šioje svetainėje ir atsižvelgti į padarytus pakeitimus.

Įvadas

Šią svetainę pateikia bendrovė “Henkel Latvia”, SIA veikianti adresu Gustava Zemgala gatve 76, LV-1039, Riga, Latvija. Šioje svetainėje prieinama informacija apie “Henkel Latvia”, SIA (toliau – „Henkel“), bendrovės „Henkel“ susijusias įmones ir trečiąsias šalis yra pateikta su ypatingu atidumu. Vis dėlto negalime garantuoti svetainėje pateikiamos informacijos išsamumo ir teisingumo. Bendrovė „Henkel“, kiek tai suderinama ir neprieštarauja taikomiems įstatymams,  nėra atsakinga už klaidas, kurių gali pasitaikyti šioje svetainėje. Svetainėje esančios prognozės pateikiamos remiantis mūsų turima naujausia informacija ir mūsų įsitikinimu, kad tokios prognozės teisingos. Vis dėlto realūs bendrovės „Henkel“ pasiekti rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo nurodytųjų prognozuojamuose pareiškimuose, kadangi rezultatams įtakos turi įvairūs konkurencijos ir makroekonomikos veiksniai, kurie kai kuriais atvejais nuo bendrovės „Henkel“ nepriklauso. Bendrovė „Henkel“ neketina nuolat koreguoti savo prognozuojamųjų pareiškimų, pateikiamų svetainės puslapiuose.

Naudodamiesi šia svetaine, jūs be jokių apribojimų ir išimčių sutinkate su toliau pateiktomis svetainės naudojimo sąlygomis, kurias galite peržiūrėti ar atsispausdinti.

ŠI SVETAINĖ IR JOS PUSLAPIUOSE PATEIKIAMA INFORMACIJA NESKIRTA IR NETINKA NAUDOTI JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ TERITORIJOJE ARBA JAV PILIEČIAMS IR GYVENTOJAMS. ŠIEMS ASMENIMS REKOMENDUOJAMA NAUDOTIS BENDROVĖS „HENKEL“ JAV PADALINIO SVETAINE ARBA „HENKEL“ SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ JAV SVETAINĖMIS.

Bendrosios naudojimosi svetaine sąlygos

1. Autorių teisės

Šios svetainės puslapių (turinio, struktūros) autorių teisės yra saugomos. Konkrečiai, autorių teisių apsauga taikoma šios svetainės turinio atkūrimui, adaptavimui, vertimui, perdirbimui ir pateikimui (platinimui) bet kokia forma ar būdu, įskaitant atkūrimą ir pateikimą elektroninėse masinės informacijos priemonėse. Bet koks šios svetainės turinio naudojimas, naudojant jį visą arba jo dalį, leidžiamas tik turint išankstinį rašytinį “Henkel” sutikimą. Atkurti bet kokią informaciją arba duomenis, konkrečiai – tekstus, tekstų fragmentus arba grafinę medžiagą (išskyrus spaudai skirtas „Henkel“ fotografijas), arba panaudoti ar platinti bet kokiu kitokiu būdu, leidžiama tik turint išankstinį rašytinį bendrovės „Henkel“ sutikimą. Platinimo ir atkūrimo teisės priklauso bendrovei „Henkel“.

Spaudai skirtas nuotraukas, kurias bendrovė „Henkel“ skelbia svetainėje, galima naudoti tik redakciniais tikslais. “Henkel” spaudai skirtose nuotraukose, kurios reprodukuojamos arba kuriose elektroniniu būdu redakciniais tikslais daromi pakeitimai, turi būti nurodytas autoriaus teisių ženklas – „© [metai] m. “Henkel Latvia”, SIA, Riga. Visos teisės saugomos“. Perspausdinimas redakciniais tikslais nemokamas, tačiau “Henkel” adresu reikia nusiųsti perspausdintos medžiagos kopiją.

© 2015 m. ““Henkel Latvia”, SIA, Riga.  Visos teisės saugomos”.

2. Prekių ženklai

Ovalus bendrovės „Henkel“ logotipas, ir šaukinys “Henkel – Excellence is our passion”, visi produktų pavadinimai ir (arba) jų dizainas yra registruotieji bendrovės „Henkel“, jos susijusių bendrovių ir filialų arba licencijos davėjų. Bet koks oficialus arba neoficialus šių prekių ženklų naudojimas neturint bendrovės „Henkel“ sutikimo, yra draudžiamas ir pažeidžia teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklus, autorių teises, kitas intelektinės nuosavybės teises arba sąžiningą konkurenciją.

3. Sąsajų su trečiųjų šalių svetainių turiniu atsisakymas

a. Šios svetainės puslapiuose yra nuorodų (saitų) į kitas svetaines, priklausančias trečiosioms šalims, kurių turinys bendrovei „Henkel“ nežinomas. Bendrovė „Henkel“ tik suteikia prieigą prie tokių svetainių ir nėra atsakinga už jų turinį. Mūsų nuorodos į trečiųjų šalių svetaines skirtos tik tam, kad jums būtų paprasčiau šias svetaines pasiekti. Pareiškimai, pateikiami puslapiuose, į kuriuos veda nuorodos iš mūsų svetainės, nėra mūsų pareiškimai. Atsisakome sąsajų su bet kokių trečiųjų šalių svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos mūsų svetainėje, turiniu. Konkrečiai – neprisiimame atsakomybės už jokius galiojančių teisės aktų reikalavimų arba trečiųjų asmenų teisių pažeidimus, padarytus tokių svetainių puslapiuose.

b. Svetainių, į kurias galima patekti iš bendrovės „Henkel“ svetainės, savininkai yra visiškai atsakingi už tų svetainių turinį, taip pat už prekybą tose svetainėse siūlomomis prekėmis ir bet kokių užsakymų, gautų internetu per tokias svetaines, apdorojimą ir įvykdymą.

c. Bendrovė „Henkel“ nėra atsakinga už jokius autorių teisių, teisių į prekių ženklus ar kitą intelektinę nuosavybę, taip pat asmeninių neturtinių teisių pažeidimus, padarytus svetainėse, į kurias veda nuoroda iš bendrovės „Henkel“ svetainės.

d. Užsakymo, arba bet kokio kito teisinio pareiškimo dėl sandorio sudarymo atveju, sutartis sudaroma tik tarp atitinkamos svetainės naudotojo ir svetainės savininko arba kito svetainėje nurodyto asmens, siūlančio sudaryti tokią sutartį, tačiau jokiu būdu ne tarp „Henkel“ ir trečiosios šalies svetainės naudotojo. Prašome atkreipti dėmesį į bendrąsias bendrovės, į kurios svetainę pateikiama nuoroda, siūlomas sąlygas.

e. Šis pareiškimas galioja visoms nuorodoms, pateikiamoms www.somat.lt svetainėje ir visam turiniui, kurį naudotojas pasiekia per tokias nuorodas.

4. Bendrasis atsakomybės atsisakymas

Bet kokia bendrovės „Henkel“ atsakomybė už žalą ir nuostolius, patirtus naudojantis šia svetaine, nepaisant teisinio pagrindo, įskaitant deliktą, kiek tai suderinama ir neprieštarauja taikomiems įstatymams, apribojama žala, padaryta tyčia arba dėl didelio neatsargumo. Tais atvejais, kai bendrovė „Henkel“ pagal imperatyvias teisės normas yra atsakinga už savo sutartinių įsipareigojimų pažeidimą, bendra bet kokio reikalavimo atlyginti nuostolius apimtis turi būti apribota nuostolių, kuriuos “Henkel” numatė ar galėjo protingai numatyti, dydžiu. Šios nuostatos neturi įtakos bendrovės „Henkel“ atsakomybei pagal teisės aktų reikalavimus, nustatančius atsakomybę dėl nekokybiškos produkcijos arba pagal bendrovės „Henkel“ teikiamas garantijas. Pirmiau nurodyti atsakomybės apribojimai taip pat netaikomi tais atvejais, kai pakenkiama žmogaus sveikatai ar gyvybei.

Bendrovė „Henkel“ deda reikšmingas pastangas, kad apsaugotų svetainę nuo virusų, tačiau negalime visiškai garantuoti, kad jų nepasitaikys. Dėl to naudotojams rekomenduojame pasirūpinti savo kompiuterių apsauga nuo virusų (pvz., naudoti antivirusines programas) prieš siunčiantis dokumentus ir duomenis iš bendrovės „Henkel“ svetainės.

Bendrovė „Henkel“ negarantuoja, kad atskiros svetainės funkcijos veiks be klaidų ir trikčių, taip pat neatsako už tokių funkcijų prieinamumą.

5. Prognozės ir pareiškimai apie ketinimus

Svetainės puslapiuose esančios prognozės pateikiamos remiantis mūsų turima naujausia informacija. Vis dėlto realūs pasiekti rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo pateiktų prognozių, kadangi rezultatams įtakos turi įvairūs konkurencijos ir makroekonomikos veiksniai, kurie kai kuriais atvejais nuo bendrovės „Henkel“ nepriklauso. Kiek tai nepažeidžia teisės aktų reikalavimų, bendrovė „Henkel“ neketina nuolat koreguoti ilgalaikių prognozių ir pareiškimų, pateikiamų šios svetainės puslapiuose.

6. Kitos nuostatos

Šioms svetainės naudojimo sąlygoms yra taikoma ir jos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę, neatsižvelgiant į Jungtinių Tautų konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių, kurios netaikymas šioms svetainės naudojimo sąlygoms čia aiškiai įtvirtinamas. Tiek, kiek leidžia taikytina teisė, visi ginčai, kylantys dėl šios interneto svetainės, sprendžiami atitinkamame “Henkel” buveinės vietos teisme. Jei kuri nors šių svetainės naudojimo sąlygų nuostata yra ar pripažįstama negaliojanti, tai neturi įtakos kitų sąlygų galiojimui